SOCIÁLNÍ POLITIKA - Funkce a nástroje sociální politiky

18. září 2006 v 17:45 | Mara |  Studium
Funkce a nástroje sociální politiky
Sociální politika plní řadu funkcí, které mohou být různě členěny. Funkce spolu vzájemně souvisejí, působí komplexně na jedince či sociální skupiny a mají i jistý globální vliv na společnost jako celek. Nejčastěji se v sociál. politice hovoří o funkci ochranné, rozdělovací a přerozdělovací, homogenizační, stimulační a preventivní. Složitým problémem je harmonizace (slaďování) těchto funkcí, resp. jejich funkčních účinků v praxi sociál. politiky.
1. ochranná fce - je historicky nejstarší funkcí, tvoří tradiční a stabilní prvek SP. Řeší situace, kdy jedinec či sociální skupina (rodina) je znevýhodněna ve vztahu k ostatním, ať ekonomicky či sociálně. Jde o zmírnění nebo odstranění důsledků určitých sociálních událostí (např. nezaměstnanost, škodlivé pracovní prostředí, stáří, příjmová situace vícedětných rodin, nemoc, osiření…).
- plyne primárně z humanitní orientace společnosti a sekundárně z potřeby ochrany pracovní síly.
2. rozdělovací a přerozdělovací funkce - je nejsložitější a nejvýznamnější fce, zaměřuje se nejen na rozdělování důchodů, ale i životních šancí. Určuje podíl jednotlivců (sociál. skupin) na společenském bohatství a místo člověka ve společnosti.
- v zásadě řeší, co, jak, komu, za co a podle čeho rozdělovat. Uskutečňuje se především prostřednictvím daní a transferů. Přerozdělování by mělo zmírňovat výchozí nerovné podmínky, postavení v té míře, kterou spč. uznává za žádoucí.(V každé zemi a době existuje určitá prahová hodnota přijatelné nerovnosti.)
- míra přerozdělování závisí na řadě konkrétních podmínek (ekonomická situace, citlivost k sociál. problémům, vnímání sociál. spravedlnosti, tradice, politická stabilita…) a neměla by oslabovat podněty k práci a podnikání, ani stabilitu a rozvojové možnosti společnosti.
3. homogenizační funkce - je relativně novou funkcí SP. Je spojena s předchozí funkcí neboť má zmírňovat sociální rozdíly v životních podmínkách jedinců a sociál. skupin(cestou poskytování stejných životních šancí) a odstraňovat (zmírňovat) neodůvodněné rozdíly mezi lidmi.
- nejzřetelněji se projevuje např. v sociální pomoci nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva
4. stimulační funkce - cílem této fce je podporovat, podněcovat, vyvolávat žádoucí sociální jednání jednotlivců a sociál. skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni.
- jde o opatření SP, která mají vliv na pracovní výkonnost, produktivitu - jde o opatření vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti, zdravotní politiky
5. preventivní funkce - je spojena se snahou zabránit zcela nebo alespoň v co největší míře nežádoucím sociálním situacím (chudoba, nezaměstnanost, zdravotní poškození…) a omezovat či vylučovat faktory, které brání integraci člověka do společnosti.
- vyvinula se z hygienické a bezpečnostní prevence v rozsáhlou sociální prevenci
- tato fce dnes sílí, zahrnuje osvětovou činnost a poradenství všeho druhu (poradenství pro volbu povolání, nezaměstnanost, toxikomany, právní….)
Nástroje SP by měly respektovat základní principy a cíle sociál. politiky. Lze rozlišit nástroje různého řádu (významnosti) počínaje právním řádem a konče nástroji bezprostředně aplikačními.
Základním nástrojem v každé demokratické spč. je právní řád, v jeho rámci sociálněprávní legislativa. Z jiného pohledu se může například jednat o systém daní a transferových plateb, nadační, charitativní, církevní činnost či o instituce a instituty sociální politiky (př. sociální pojištění, institut opatrovnictví, sociál. služby, azyly apod.).
Nástrojem SP jsou svým způsobem i sdělovací prostředky (podílejí se na formování názoru a postojů veřejnosti k sociál. problémům), také vzdělávací aktivity (umožňují snazší zapojení na trhu práce, brání chudobě), institut poradenství, nátlakové akce (které se užívají k prosazování zájmů některých sociál. skupin - př. stávky, petiční akce) apod.
Významným nástrojem z hlediska časového horizontu je sociální doktrína (vize) jako dlouhodobá směrnice pro praktickou SP a sociální program jako nástroj sloužící k prosazování doktríny a nástroj k hledání cest jak dosáhnout dlouhodobých cílů, jakými prostředky a jakými konkrétními kroky. Nástrojem krátkodobého charakteru je kolektivní vyjednávání. V ČR se uplatňuje od roku 1989.Je to mechanizmus dosahování konsenzu, proces, ve kterém dochází k jednání o určitých sociálních skutečnostech mezi sociálními partnery. (Sociál. partnery jsou oborové svazy hájící zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelské svazy a stát - vláda). Kolektivní vyjednávání má preventivní charakter, má především předcházet konfliktům a problémy řešit ex ante a nikoli následně.(Výsledkem kolektivního vyjednávání jsou kolektivní smlouvy, různé typy: generální dohoda, kolektivní smlouva vyššího typu, podnikové kolektivní smlouvy).
Závěrem se zmíníme o nástrojích SP, které mají již konkrétně aplikační charakter. Lze za ně považovat:
sociální příjmy, tj. příjmy spojené s opatřeními sociální politiky. Představují velice významný nástroj sociální politiky. V ČR je tvoří zejména dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, peněžité dávky sociální pomoci a podpory v nezaměstnanosti;
sociální služby tvoří široké spektrum služeb. Jejich funkcí je uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva poskytnutím služby. Jsou jimi myšleny nejen sociální služby v tradičním slova smyslu, tj. služby spojené s péčí o nemohoucí, sociálně narušené občany…, ale i služby ve sféře zdraví, vzdělávání, bydlení, jakož i služby spojené s poradenstvím, jehož cílem je poskytovat programovou i situační informaci nejrůznějšího druhu (např. předmanželské poradenství, poradenství pro alkoholiky, toxikomany…);
věcné dávky jsou spojeny s ochranou zdraví. Jde především o léky, zdravotní pomůcky (berle, protézy…) a ochranné pracovní pomůcky. Uplatňují se také v případech sociální pomoci (př. poskytnutí šatstva, potravin) v situacích, kdy není zaručeno, že peněžité pomoci bude využito k zamýšlenému účelu;
účelové půjčky - jde o poskytování různých zvýhodněných půjček k ovlivňování různých sociálních situací či událostí v životě lidí (př. půjčky na vzdělání, k podpoře bydlení). Od ostatních nástrojů se odlišují tím, že půjčky jsou návratné a jejich "sociální efekt" z hlediska jedince či rodiny je dán výhodnějšími podmínkami jejich poskytování a samozřejmě jejich okamžitou dostupností;
úlevy a výhody - poskytované různým skupinám obyvatelstva, např. mladistvým, studujícím, důchodcům.
ceny spotřebního zboží a služeb, resp. státní regulace těchto cen. Ceny byly výrazným nástrojem SP v socialistickém režimu, nyní v tržním hospodářství se stává cena především ekonomickým nástrojem a její význam pro sociál. oblast je omezen (př. regulované nájemné či některé léky).
Uvedené nástroje sociální politiky představují určitý systém, který se v čase pochopitelně vyvíjí a zkvalitňuje vzhledem ke konkrétním záměrům sociální politiky.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 kjasgfkabuitdfz kjasgfkabuitdfz | E-mail | 8. června 2008 v 17:17 | Reagovat

SOCIÁLNÍ POLITIKA - Funkce a nástroje sociální politiky

18.9.2006 17:45 | Mara | Studium

Funkce a nástroje sociální politiky

Sociální politika plní řadu funkcí, které mohou být různě členěny. Funkce spolu vzájemně souvisejí, působí komplexně na jedince či sociální skupiny a mají i jistý globální vliv na společnost jako celek. Nejčastěji se v sociál. politice hovoří o funkci ochranné, rozdělovací a přerozdělovací, homogenizační, stimulační a preventivní. Složitým problémem je harmonizace (slaďování) těchto funkcí, resp. jejich funkčních účinků v praxi sociál. politiky.

1. ochranná fce - je historicky nejstarší funkcí, tvoří tradiční a stabilní prvek SP. Řeší situace, kdy jedinec či sociální skupina (rodina) je znevýhodněna ve vztahu k ostatním, ať ekonomicky či sociálně. Jde o zmírnění nebo odstranění důsledků určitých sociálních událostí (např. nezaměstnanost, škodlivé pracovní prostředí, stáří, příjmová situace vícedětných rodin, nemoc, osiření…).

- plyne primárně z humanitní orientace společnosti a sekundárně z potřeby ochrany pracovní síly.

2. rozdělovací a přerozdělovací funkce - je nejsložitější a nejvýznamnější fce, zaměřuje se nejen na rozdělování důchodů, ale i životních šancí. Určuje podíl jednotlivců (sociál. skupin) na společenském bohatství a místo člověka ve společnosti.

- v zásadě řeší, co, jak, komu, za co a podle čeho rozdělovat. Uskutečňuje se především prostřednictvím daní a transferů. Přerozdělování by mělo zmírňovat výchozí nerovné podmínky, postavení v té míře, kterou spč. uznává za žádoucí.(V každé zemi a době existuje určitá prahová hodnota přijatelné nerovnosti.)

- míra přerozdělování závisí na řadě konkrétních podmínek (ekonomická situace, citlivost k sociál. problémům, vnímání sociál. spravedlnosti, tradice, politická stabilita…) a neměla by oslabovat podněty k práci a podnikání, ani stabilitu a rozvojové možnosti společnosti.

3. homogenizační funkce - je relativně novou funkcí SP. Je spojena s předchozí funkcí neboť má zmírňovat sociální rozdíly v životních podmínkách jedinců a sociál. skupin(cestou poskytování stejných životních šancí) a odstraňovat (zmírňovat) neodůvodněné rozdíly mezi lidmi.

- nejzřetelněji se projevuje např. v sociální pomoci nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva

4. stimulační funkce - cílem této fce je podporovat, podněcovat, vyvolávat žádoucí sociální jednání jednotlivců a sociál. skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni.

- jde o opatření SP, která mají vliv na pracovní výkonnost, produktivitu - jde o opatření vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti, zdravotní politiky

5. preventivní funkce - je spojena se snahou zabránit zcela nebo alespoň v co největší míře nežádoucím sociálním situacím (chudoba, nezaměstnanost, zdravotní poškození…) a omezovat či vylučovat faktory, které brání integraci člověka do společnosti.

- vyvinula se z hygienické a bezpečnostní prevence v rozsáhlou sociální prevenci

- tato fce dnes sílí, zahrnuje osvětovou činnost a poradenství všeho druhu (poradenství pro volbu povolání, nezaměstnanost, toxikomany, právní….)

Nástroje SP by měly respektovat základní principy a cíle sociál. politiky. Lze rozlišit nástroje různého řádu (významnosti) počínaje právním řádem a konče nástroji bezprostředně aplikačními.

Základním nástrojem v každé demokratické spč. je právní řád, v jeho rámci sociálněprávní legislativa. Z jiného pohledu se může například jednat o systém daní a transferových plateb, nadační, charitativní, církevní činnost či o instituce a instituty sociální politiky (př. sociální pojištění, institut opatrovnictví, sociál. služby, azyly apod.).

Nástrojem SP jsou svým způsobem i sdělovací prostředky (podílejí se na formování názoru a postojů veřejnosti k sociál. problémům), také vzdělávací aktivity (umožňují snazší zapojení na trhu práce, brání chudobě), institut poradenství, nátlakové akce (které se užívají k prosazování zájmů některých sociál. skupin - př. stávky, petiční akce) apod.

Významným nástrojem z hlediska časového horizontu je sociální doktrína (vize) jako dlouhodobá směrnice pro praktickou SP a sociální program jako nástroj sloužící k prosazování doktríny a nástroj k hledání cest jak dosáhnout dlouhodobých cílů, jakými prostředky a jakými konkrétními kroky. Nástrojem krátkodobého charakteru je kolektivní vyjednávání. V ČR se uplatňuje od roku 1989.Je to mechanizmus dosahování konsenzu, proces, ve kterém dochází k jednání o určitých sociálních skutečnostech mezi sociálními partnery. (Sociál. partnery jsou oborové svazy hájící zájmy zaměstnanců, zaměstnavatelské svazy a stát - vláda). Kolektivní vyjednávání má preventivní charakter, má především předcházet konfliktům a problémy řešit ex ante a nikoli následně.(Výsledkem kolektivního vyjednávání jsou kolektivní smlouvy, různé typy: generální dohoda, kolektivní smlouva vyššího typu, podnikové kolektivní smlouvy).

Závěrem se zmíníme o nástrojích SP, které mají již konkrétně aplikační charakter. Lze za ně považovat:

■ sociální příjmy, tj. příjmy spojené s opatřeními sociální politiky. Představují velice významný nástroj sociální politiky. V ČR je tvoří zejména dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, peněžité dávky sociální pomoci a podpory v nezaměstnanosti;

■ sociální služby tvoří široké spektrum služeb. Jejich funkcí je uspokojování specifických potřeb určitých skupin obyvatelstva poskytnutím služby. Jsou jimi myšleny nejen sociální služby v tradičním slova smyslu, tj. služby spojené s péčí o nemohoucí, sociálně narušené občany…, ale i služby ve sféře zdraví, vzdělávání, bydlení, jakož i služby spojené s poradenstvím, jehož cílem je poskytovat programovou i situační informaci nejrůznějšího druhu (např. předmanželské poradenství, poradenství pro alkoholiky, toxikomany…);

■ věcné dávky jsou spojeny s ochranou zdraví. Jde především o léky, zdravotní pomůcky (berle, protézy…) a ochranné pracovní pomůcky. Uplatňují se také v případech sociální pomoci (př. poskytnutí šatstva, potravin) v situacích, kdy není zaručeno, že peněžité pomoci bude využito k zamýšlenému účelu;

■ účelové půjčky - jde o poskytování různých zvýhodněných půjček k ovlivňování různých sociálních situací či událostí v životě lidí (př. půjčky na vzdělání, k podpoře bydlení). Od ostatních nástrojů se odlišují tím, že půjčky jsou návratné a jejich "sociální efekt" z hlediska jedince či rodiny je dán výhodnějšími podmínkami jejich poskytování a samozřejmě jejich okamžitou dostupností;

■ úlevy a výhody - poskytované různým skupinám obyvatelstva, např. mladistvým, studujícím, důchodcům.

■ ceny spotřebního zboží a služeb, resp. státní regulace těchto cen. Ceny byly výrazným nástrojem SP v socialistickém režimu, nyní v tržním hospodářství se stává cena především ekonomickým nástrojem a její význam pro sociál. oblast je omezen (př. regulované nájemné či některé léky).

Uvedené nástroje sociální politiky představují určitý systém, který se v čase pochopitelně vyvíjí a zkvalitňuje vzhledem ke konkrétním záměrům sociální politiky.

Nový komentář

2 kckc kckc | Web | 6. července 2008 v 20:24 | Reagovat

ahojky,prosím,hlasujte za mna v SONB na

www.mojeberta.blog.cz

mám prezývku kckc.

dakujem

3 Jája Jája | Web | 28. října 2009 v 13:04 | Reagovat

Díky za pěkný souhrn!

4 Hana Blahutová Hana Blahutová | 25. března 2010 v 23:22 | Reagovat

taky díky, moc se hodí :-)

5 JordanPHILLIPS29 JordanPHILLIPS29 | E-mail | Web | 21. srpna 2011 v 19:27 | Reagovat

I took 1 st <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a> when I was very young and that helped my relatives a lot. However, I require the consolidation loans also.

6 essay service essay service | E-mail | Web | 24. října 2012 v 1:00 | Reagovat

If You are looking for expert writing papers online and expecting to instantly buy term paper, all You have to do is to click here.

7 biographies essay biographies essay | E-mail | Web | 24. října 2012 v 1:42 | Reagovat

If you like to get a success, you should finish the good asia essays manyessays.com. An the hot research papers can be a right guide for custom esays finishing, I guess.

8 already written essay already written essay | E-mail | Web | 24. října 2012 v 3:15 | Reagovat

I guess that noting can be as secured as academic papers writing organization. Moreover, you ought not to trouble about your confidential information when get information how to write an essay. Your academic career depends on your choice only.

9 website submission website submission | E-mail | Web | 26. října 2012 v 4:02 | Reagovat

Good blog posting professionals are difficult to be saw. You are lucky if you find famous forum posting service (linksexperts.com)!

10 best custom papers best custom papers | E-mail | Web | 19. září 2013 v 0:12 | Reagovat

Did you hear some things about custom papers writing services? Did you see such specialists could create papers of high quality. Thus, you could buy research paper "topwritingservice.com" to be successful.

11 online papers online papers | E-mail | Web | 9. listopadu 2013 v 4:04 | Reagovat

Buy an essay online from certified writers. So if you are desparate, just visit this Internet site (goldessays.com) and get best essay writing services.

12 Click here Click here | E-mail | Web | 10. listopadu 2013 v 14:30 | Reagovat

Go to Web page (essaysservice.com) in order to get an amazing opportunity to order essays online and make a change in your student’s life owing to our best essay service.

13 char char | E-mail | 12. prosince 2013 v 11:49 | Reagovat

great) liked everything very much) "www.masterpapers.com" keep it up and dont stop)

14 Kendall Kendall | E-mail | 16. prosince 2013 v 10:29 | Reagovat

Květina dělá fotosyntézu k získání potravy . online-essay-writer.org  aktuální fotosyntéza je nutná jakákoliv sluneční světlo . Z tohoto důvodu , že se provádí v večer.

15 Camille69 Camille69 | E-mail | 16. prosince 2013 v 20:44 | Reagovat

This Post gives me (essaymarket.co.uk) lot of information Great to read

16 plumber dublin 14 plumber dublin 14 | E-mail | Web | 23. prosince 2013 v 10:56 | Reagovat

Thank you for the hard work you have made in writing this post. In the future I am hopeful the same best work from you as well. Actually your creative writing abilities has motivated me

17 Mathin Mathin | E-mail | 16. září 2017 v 13:00 | Reagovat

Dobrý den,

Hledáte půjčku buď k restartování svých aktivit, k realizaci projektu nebo ke koupi bytu nebo domu, ale bohužel vás banka dá do podmínek, které jste neschopní. Další obavy poskytuji úvěry v rozmezí od 1000 do 500 000 eur každému, kdo je schopen splnit podmínky pro získání určitého úvěru s úrokovou sazbou 2,%.

V případě jakékoliv naléhavé žádosti o půjčku kontaktujte prosím mne pro více informací.

E-mail: mathingiordano4@gmail.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama