PSYCHOLOGIE - Schopnosti, inteligence a emoční inteligence

18. září 2006 v 17:19 | Mara |  Studium
Schopnosti, inteligence a emoční inteligence
- člověk může být charakterizován různými způsoby, např. jak úspěšně se vyrovnává s problémy, jak co rychle řeší ; k tomu potřebuje dobrý PSYCHOMOTORICKÝ VÝKON
- výsledkem takového výkonu je např. výborné řešení matematických úloh, přesnost třelby na cíl = KAŽDÝ VYKAZUJEME JINOU ÚROVEŇ VÝKONU
- výkonnost a výkon jsou pak determinovány i vnějšími vlivy, výkonnost je předpokladem výkonu
VÝKONNOST je psychomotorickou dispozicí. Vnitřní dispozice k určitému druhu psychomotor.výkonu je SCHOPNOST
- je to to, co může čl.učinit, aby dosáhl kvalit.výkonu
- výkonnost je dána strukt.specif.schopností
Další aspekty výkonnosti jsou:
VLOHY= vrozené dispozice
NADÁNÍ = mimořádně vyvinuté vlohy
SCHOPNOSTI = naučené dispozice
TALENT = naučené mimořádné dispozice
VĚDOMOSTI = pamětní mentální předpoklady pro výkon
DOVEDNOST = dispozice k vykonávání určité praktické činnosti (činnosti jsou mentální a motorické-pohybové)
Obecné a specifické schopnosti
OBECNÉ jsou dispozice k celé skupině činností.
SPECIFICKÉ ke speciálním činnostem, uplatňují se jen ve specifických výkonech (hudba, matematika…)
Často aplikuje CELÝ KOMPLEX dovedností (tzn.provázanost obecné + specifické); ale schopností je méně než dovedností (TARDY)
- každá dovednost je reprezentováno strukturou určitých schopností, ale táž schopnost se může uplatňovat ve více dovednostech.
3.třídy SCHOPNOSTÍ - určené faktorovou an. (GUILFORD)
a) senzorické - percepční
-pozornost, čivost, hodnocení, vidění pohybu
b) psychomotorické
-síla, dynamická a statická přesnost, zrychlení
c) intelektové
-paměť, hodnocení, poznávání, konvergentní a divergentní myšlení
dle VERNONA - dělení SCHOPNOSTÍ
a) obecné
b) skupinové
c) specifické
SCHOPNOSTI lze též nazvat jako učením rozvíjené předpoklady pro výkony určitého druhu-vlohy
= výzkum PRESSEYHO, který zkoumal dětství vynikajících hudebníku a došel k závěru: nutné je rozvíjet projevy a tak utvářet schopnosti, udržovat motivaci.
- talent je tedy výsledkem rozvíjení vloh vhodnou výchovou v optimálních podmínkách
- pokud není vloha přítomna v nezbytné míře, nelze cvičením, učením, schopnosti rozvinout
X LEONTĚV - dokázal, že u dětí bez hudebního sluchu byl tento nedostatek odstraněn pomocí speciální metody
VÝVOJ SCHOPNOSTI
a. včasná stimulace dané vlohy
b. systematické a intenzivní cvičení od dětství
c. navození a udržování motivace
OBECNÁ SCHOPNOST poznávání je INTELIGENCE (intelekt)
- dle STERNA a CLAPARÉDEHO je I schop. překonávat obtíže v nových situacích
INTELIGENCE
- mentální úroveň globálně nahlížena
- schop.řešit problémy
- schop.se učit, adaptovat se na nové situace
I = schop.učit se ze zkušenosti, schop.přizpůsobit se, řešit nové problémy, orientovat se v nových situacích na základě určování podstatných souvislostí a vztahů.
Na přelomu 19 a 20 století = snaha o měření I a podle výsledků snaha řadit lidi do různých oborů činnosti
BINET (1857-1911)
- v r. 1905 zveřejnil int.test; úkol od vlády, aby sestavil test, proto aby byly vyčleněny zaostalé děti, které brzdí tempo ve třídě
STERN (1871-1938)
- zavedl tvz. inteligenční kvocient = hodnota inteligence testováním jedince
IQ=ment.věk/chronol.věk x 100
DRUHY I.
a) vrozená
b) enviromentální - množství informací uskladněných v paměti
CATTELL - jiné rozdělení
a) fluidní obecná I - vrozená
b) krystalizovaná - tj. soubor naučených poznatků (konečný produkt fluidní a vzdělání)
VÝVOJOVÁ STÁDIA I. (dle Piageta)
1. senzomotorické stádium - do 18.m
2. stádium preoperačních představ - do 7.roku
3. stádium konkrétních představ - do 11.roku
4. stádium formálně logických operací
DĚDIČNOST I.
- I. je dědičná, výzkumy na krysách i dvojčatech, z inteligentních rodičů má dítě v 71,5 % též vysokou I.
- i přesto jsou závěry diskutabilní, ale dědičnost hraje roli
3. základní druhy inteligence (THORNDIKE)
1) KONKRÉTNÍ
- schop.chápat vztahy mezi objekty, vázáno především na obrazově názorné myšlení
2) ABSTRAKTNÍ
-schop.chápat a operovat s verbálními symboly, opírající se o pojmově logické myšlení, matematické myšlení
3) SOCIÁLNÍ
- schop.chápat vztahy mezi lidmi a účinně je ovlivňovat (soc.obratnost či kompetence - synonyma)
Vysoká úroveň konkrétní i abstraktní I NEKORESPONDUJE S VYSOKOU ÚROVNÍ SOC. INTELIGENCE
EYSENK - znaky I.chování
- dobrá vnímavost
- schopnost učit se a adaptovat
- dobrá orientace
Měření I.
IQ = mentální věk/chronologický věk x 100
nad 14O vynikající
120 - 139 - velmi dobrá
110 - 119 - dobrá
90 - 109 - průměrná
80 - 89 - nízká "tupost"
70 - 79 - lehká debilita
pod 69 - idiocie, imbecilita
TVOŘIVOST (kreativita)
- schopnost poznávat předměty v nových vztazích originálním způsobem, komplexní schop.: originalita, flexibilita, senzitivita
SENZITIVITA
- schopnost vidět nové předměty tam, kde zdánlivě nejsou, zvláštní citlivost
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama