PSYCHOLOGIE - Učení

9. srpna 2006 v 13:41 | Mara |  Studium
Učení
- vliv zkušenosti na změny psychiky, které mají adaptivní funkci
- je komplementární s pamětí
- vštěpování si poznatků, nebo osvojování určitých činností cvičením
- osvojení si účelné změny v reagování na situaci
- podstatou učení je vytváření asociací mezi situacemi a reakcemi
- základní druhy učení: 1. jak se události ve vnějším světě spojují jedna s druhou
(klasické podmiňování)
2.jak chování ovlivňuje okolí ( mechanické podmiňování)
- podmiňování = mechanismus učení, podmínky, za kterých učení jako proces probíhá, podstatou tohoto procesu je vytváření asociací mezi podněty (S) a reakcemi(R)
- základní podmínky učení:
1. individuum musí byt motivováno
2. podněty z okolí musí být vnímány ve vztahu k vzniklému motivu
3. individuum musí vykazovat nějakou činnost
4. musí být při tom dosaženo nějakého cíle
- učení jako vytváření asociací S - R:
zpevnění motivace
S - R
činnost
- zpevnění (posílení)- 2 formy - odměna (kladné zpevnění)
trest (záporné zpevnění)
- vztah zpevnění a motivace - komplementární děje - odměny a tresty motivují
apetenční a averzní chování vůči objektům, se kterými byli asociovány - učení se apetencím a
averzím
- model učení: pokus - krysa - černý a bílý otvor - el. šok x potrava
- funkce učení = přizpůsobování se novým situacím tak, aby reakce individua byly účelné (dítě nesahá na kamna, když se spálí, vyhýbáme se setkání s nepříjemnými lidmi atd.)
- zákon efektu - naučení se nějaké reakci závisí na její asociaci s odměnou nebo trestem
- 2 varianty - odměna - reakce se v téže situaci opakuje (upevnění)
- trest - reakce se v téže situaci neopakuje (utlumení)
- podmiňování - vztah učení a motivace - motivace je předpokladem, aby určitý podnět vystupoval jako zpevnění
- některé podněty mají trvale zpevňující vliv (vyhýbání se bolesti), jiné vystupují jen za určitých podmínek (hlad) - vztah učení a paměti
- vztah učení a kognitivních procesů - učení je založené mimo jiné na vnímání a ve vývojově vyšších formách i na myšlení
- v procesu učení se prolínají a vzájemně ovlivňují všechny dílčí psychické funkce
- za podstatný mechanismus učení je považováno podmiňování (rozdíl podmínek, za nichž k učení dochází)
- z historického hlediska - 2 formy podmiňování
1. klasické podmiňování
- spojeno s experimenty I.P.Pavlova a jeho žáků - vypracování podmíněného reflexu u pokusných
- psů (světlo - potrava - slinění)
- učení se signálům, zpevnění následuje za podnětem
- jde o vegetativní reakce (reakce hladkého svalstva
2. operantní (instrumentální) podmiňování - experimenty E.L.Thorndika a B.F. Skinnera
- učení se uskutečňuje v důsledku vlastního chování (holub - terč - klovnutí - potrava)
- zpevnění následuje za reakcí, individuum se učí účelnému způsobu reagování, jehož funkcí je
uspokojení nějaké potřeby
- jde o behaviorální reakce
- vnitřní zpevnění - specificky lidská forma zpevnění - zpevnění sama sebe prostřednictvím vyšších emocí (stud, hrdost, atd.) - člověk nejedná vždy jen s ohledem na vnější odměny a tresty, ale je schopen produkovat i činnost, která není zvenčí odměněna nebo u níž hrozí, že bude dokonce z vnější potrestána
- druhy zpevnění: 1. přímá (bezprostřední)
2. zástupná ( pozorovaná u druhých osob, takže vyvolávají tendenci k
nápodobě chování, které vedlo k jejich dosažení)
3. sebezpevňování (vnitřní zpevnění založené na působení vývojově vyšších emocí např. hrdost)
- rozdíly v učení lidí a zvířat - mechanismy podmiňování jsou v podstatě tytéž, ale činitelé, kteří v nich vystupují mají u lidí specifický obsah (u člověka se uplatňují vyšší psychické funkce (např. pojmově logické myšlení), užití jazyka vede k jemnějšímu rozlišování podnětů, zvláště sociálních (něžnost, slabost) a tím i k větší diferenciaci reakcí
- generalizace je reakce na podobnost a diferenciace na různost; generalizace je reakce na stejné podněty, které mohou mít stejný význam, když tomu tak není, dochází k diferenciaci podobných podnětů, a tím i k tomu, že naučená reakce se spojuje jen se zpevňovaným podnětem, k rozšiřování generalizace může dojít, je-li některý z podobných podnětů, na které byla generalizace vypracována, odměněn
- generalizace popudů - přemístění reakce z jednoho popudu na druhý (např. jestliže někodo hodně jí a pije, může tak činit v důsledku sexuálního neuspokojení
- soustavné pravidelné zpevňování vede k přesycení, jehož důsledkem je vyhasínání původní reakce na zpevnění ( např. radosti na soustavné projevy pozornosti)
- u zvířat - množství zpevnění má větší vliv než kvalita zpevnění
- u člověka hraje kvalitazpevnění důležitou roli ( pro děti jsou například čokoládové bonbóny silnějším zpevněním než keksy)
- opožděné zpevňování - reakce, po který okamžitě následuje odměna jsou naučeny rychleji, než reakce odměňované opožděně (optimální čas je 1/2s - delší i kratší časové úseky spojení ztěžují) - toto platí spíše pro klasické podmiňování
- negativní zpevnění (tresty) - modifikaci chování podporují spíše odměny než tresty
Zvláštní vývojové formy učení
1. Vtiskání - velmi rychlé učení bez odměny, přísně omezené časem a zaměřením (housata vylíhnutá v izolaci reagují v kritických hodinách po vylíhnutí na podněty podobné instinktivnímu schématu rodiče - rodiče mohou zastupovat i mnohé relativně velké pohybující se předměty např. míč)
2. Habituace - podstatou tohoto jevu je vrozený útlum na opakující se podněty, které ztratily svůj původní biologický význam (příkladem je přivykání některých živočišných druhů na přítomnost lidí, přestože ta v nich původně vyvolávala strach a vyhýbání se), aby organismus přežil, musí potlačovat reakce na nevýznamné podněty
3. Asociativní učení - jeho základním typem je podmíněný reflex, kdy je vrozená reakce uvolňována nějakým novým podnětem, který se stává signálem zpevnění této reakce (organismus se připravuje na následující zpevnění, což umožňuje vyhnout se trestu ve formě bolestivého podnětu, nebezpečí atd.); druhým typem je operantní podmiňování (je to v podstatě typ učení "pokus X omyl")
4. Učení vhledem - "chápání vztahů", předpokládá užívání symbolů, u dospělého člověka je to samozřejmé, ale i u zvířat byly zjištěny reakce na určité symboly
5. Nápodoba -forma učení, která se objevuje u sociálně žijících živočichů (učení se usnadňuje, může- li jedinec pozorovat proces učení u ostatních)
6. Kanalizace - podmiňování trvá se zpevňováním, ale kanalizace je trvalá ( např. uspokojování hladu osobní preferencí některých jídel)
Specificky lidské formy učení
- jsou různě tříděné obvykle z praktických pedagogicko-psychologických hledisek
- představují kategorie vyjadřující dost vysokou úroveň abstrakce
- tři základní formy
1. Senzomotorické učení
- učení se pohybovým návykům, probíhají jako cvičení (výcvik, trénink) a
uplatňující se i při drezúře zvířat
- u člověka např. jízda na kole, hra na hudební nástroj a různé druhy sportovních a
pracovních činností
- uplatňuje se již v raném věku dítěte výcvikem základních hygienických návyků a
sebeobsluhy
- podstatou je osvojování pohybových struktur založených na vzájemné koordinaci
pohybů a koordinaci pohybů se senzorickými dojmy
- produktem jsou motorické návyky, které se třídí na obratnost (pohyby těla vůbec) a
zručnost (manuální činnosti), uplatňují se zde i kognitivní procesy (např. tenis vyžaduje
nejen pohybovou obratnost, ale i osvojení určitých taktických postupů)
- probíhá ve dvou etapách:
1. seznámení se s činností, která má být osvojena a s podmínkami jejího efektivního
vykonávání
2. procvičování činnosti v celku a určitých náročných složek zvlášť
2. Kognitivní učení
- týká se funkčního zdokonalování poznávací procesů, zejména myšlení, které probíhá
jako komplexní proces vytváření a zdokonalování kognitivních "map", tj. modelů situací,
a které tak umožňuje dokonalejší adaptaci, především řešení problémů
- kognitivní mapy se vytvářejí u zvířat, u člověka jsou rozšířené o očekávání budoucího
-osvojí-li si člověk určitý systém principů (vědění), osvojuje si i způsobilost řešit
problémy, které vyžadující vyšší formy myšlení
- klíčovým jevem je učení se pojmům
3. Sociální učení
- proces osvojování a využívání sociálních zkušeností
- jeho základem je klasické i operantní podmiňování, ale jeho specifickou formou je učení
na základě pozorování (observační učení)
- druhé osoby mohou vystupovat jako pozitivní i negativní modely pro vlastní chování
jedince (pozitivní příklad pro dosažení odměn, negativní příklad pro dosažení trestů)
- odtlumení - člověk se může zbavit určitých zábran, např. agresivního chování, pokud
u jiných lidí pozoruje, že jejich chování, pro které má sám vytvořenou zábranu, nevedlo
k trestu
- zástupné zpevňování - zpevňování pozorované u druhých lidí
- identifikace - ztotožnění se - především identifikace dítěte s rodičem
- má za následek napodobování předmětu identifikace (vzor)
Formy učení:
1. učení poznatkům - vědomosti
2. senzomotorickým činnostem - dovednosti, schopnosti
3. intelektuálním činnostem - řešení problému
4. sociálním interakcím - soc.chování a jednání
Druhy učení:
1. subhumání - nezáměrné,kvalitativně nižší
2. humání - zahrnuje všechny druhy učení + něco navíc, záleží a vůli
A. učení jednoduchým podmiňováním - podmíněný reflex, u zvířat, u malých dětí,
B. vyhasínání - když se nedostatečně opakuje
C. přivykání - odstraňování vrozeného reflexu
D. vytištění - schopnost učení a trvalého zapamatování
E. instrumentální učení - určitý pohyb je podmínkou dosažení cíle, předmět je nutný k uskuteční reakce
NEZÁMĚRNÉ
A. LATENTNÍ - něčemu se učíme a přitom poznáme i něco jiného
B. NÁPODOBOU - pozorováním okolí
C. DIFERENCIAĆNÍ - vybíráme si určité znaky
D. EXPLORAĆNÍ - učení prozkoumáváním
TRANSFÉR
- vliv dříve naučeného na nově naučené
a. specifický - jedná se o přenos dřívějšího učení na podobné situace, využití výsledků předchozího učení za situace, která je podobná
b. nespecifický - řešení určité skupiny problémů, které nejsou totožné nebo podobné
c. pozitivní - propojování disciplín
d. negativní - není dobré např.propojovat příbuzné jazyk najednou, něm. a ang.
SPECIFICKÉ DRUHY LIDSKÉHO UČENÍ
a) verbální učení - otázka osvojení jazyka
b) zpaměti
c) myšlenkové
d) sociální - součinnost lidí v procesu učení, spolupráce
e) vyučování a výchovné působení
TEORIE UČENÍ
 • Ebinghaus - základem učení je asociace
 • BHV - teorie pokusu a omylu, učení je mechanické a platí zákony odměny a trestu
 • Thorndike - operativní podmiňování, zákon cviku, posílení
 • periferní teo.učení - subj. BHV, otázka obrazu, plánu
 • centrální teo. učení - reflexologie - zkoumá podmíněný a nepodmíněný reflex
 • generalizace - stejná reakce na podobné podněty
 • diferenciace - rozeznatelné i malé odstíny a na ně reaguje
 • inhibice - vymizení reflexu při opakování stále stejných podnětů
 • gestalt - cetostní teorie, učíme se tím, že máme vhled do struktury situace
Lewin-čtyři základní druhy změn:
 • -změna kognitivních .struktur
 • -změna motivačního utváření vztahů
 • -vytváření volního řízení pohybu
 • -chování
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (182)
Zobrazit starší komentáře

101 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 19. května 2017 v 22:00 | Reagovat

cialis highest mg

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>canadian cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    cheapest 5 mg cialis online

102 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 20. května 2017 v 0:14 | Reagovat

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

103 MilesWogue MilesWogue | E-mail | Web | 20. května 2017 v 14:04 | Reagovat

the chepest brand viagra

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> buy viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> cheap viagra online</a>

    cost of viagra vs revatio

104 cialis cialis | E-mail | Web | 20. května 2017 v 20:21 | Reagovat

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted

105 MilesWogue MilesWogue | E-mail | Web | 20. května 2017 v 22:52 | Reagovat

viagra genericos

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> cheap viagra online</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> cheap viagra online</a>

    we choice purchase viagra

106 VenekWogue VenekWogue | E-mail | Web | 22. května 2017 v 10:16 | Reagovat

cialis 5mg purchase on line

      http://buycialisto.com/ - cialis price

    <a href="http://buycialisto.com/">cilais price</a>

    forum cialis generika

107 VenekWogue VenekWogue | E-mail | Web | 22. května 2017 v 12:31 | Reagovat

know if need cialis

      http://buycialisto.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisto.com/">cialis generic</a>

    forum cialis generika

108 SethWogue SethWogue | E-mail | Web | 23. května 2017 v 14:33 | Reagovat

canadian prescriptions cialis

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis online</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cialis online</a>

    secure tabs generic cialis

109 MoisesWogue MoisesWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 4:13 | Reagovat

viagra cost pfizer

      http://buyviagracvz.com/ -  viagra coupon

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> order viagra</a>

    il viagra per vendita au

110 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 16:32 | Reagovat

when does cialis go generic

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis</a>

    cialis virkningstid

111 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 17:17 | Reagovat

cialis 20 mg cortado

      http://buycialisfxz.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisfxz.com/">generic cialis</a>

    look there cialis malaysia

112 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:07 | Reagovat

usa cialis pill price

      http://buycialisfxz.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    cialis tienda de denver barata

113 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:35 | Reagovat

generic cialis from cipla

      http://buycialisfxz.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis generic</a>

    order cheap cialis now

114 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 20:23 | Reagovat

buying authentic cialis

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">generic cialis</a>

    buy cialis paris

115 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 22:22 | Reagovat

where can buy cialis online

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis generic</a>

    cialis canada pharmacy

116 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 24. května 2017 v 23:08 | Reagovat

bangkok cialis cheap prices

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis cheap</a>

    cialis en ligne vipps

117 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 25. května 2017 v 2:53 | Reagovat

pastilla cialis uso

      http://buycialisfxz.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis cheap</a>

    comprar cialis en lausanne

118 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 25. května 2017 v 9:01 | Reagovat

buying cialis in the us

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">buy cialis online</a>

    we choice cialis endurance

119 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 25. května 2017 v 10:10 | Reagovat

cialis 20 mg 27

      http://buycialisfxz.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis cheap</a>

    cialis tienda de denver barata

120 AnnWogue AnnWogue | E-mail | Web | 25. května 2017 v 15:04 | Reagovat

buy cialis generic 50mg

      http://buycialisfxz.com/ - buy cialis

    <a href="http://buycialisfxz.com/">cialis online</a>

    cialis 10mg achat

121 KirkWogue KirkWogue | E-mail | Web | 25. května 2017 v 21:56 | Reagovat

200 mg viagra prostitute

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">buy viagra online</a>

    best effect from viagra

122 KirkWogue KirkWogue | E-mail | Web | 26. května 2017 v 6:04 | Reagovat

viagra female

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">viagra generic</a>

    viagra pill on line

123 DemidWogue DemidWogue | E-mail | Web | 27. května 2017 v 11:59 | Reagovat

only here cialis online 50mg

      http://buygvcialisonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">order cialis</a>

    cialis soft tabs review

124 order_cialis order_cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 13:12 | Reagovat

A big thank you for your article.Thanks Again. Great.

125 DemidWogue DemidWogue | E-mail | Web | 29. května 2017 v 2:39 | Reagovat

cialis 20 mg madrid

      http://buygvcialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">order cialis</a>

    cialis soft tabs review

126 cialis cialis | E-mail | Web | 29. května 2017 v 11:22 | Reagovat

Keep working ,fantastic job!

127 MoisesWogue MoisesWogue | E-mail | Web | 29. května 2017 v 14:43 | Reagovat

we use it cialis online cheap

      http://cheapxcialis.com/ - cialis for sale

    <a href="http://cheapxcialis.com/">cheap cialis</a>

    cialis 5 mg rate

128 cheap cheap | E-mail | Web | 29. května 2017 v 21:02 | Reagovat

This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.

129 KirrWogue KirrWogue | E-mail | Web | 31. května 2017 v 19:49 | Reagovat

viagra naturale napoli

      http://viagraxzonline.com/ - buy viagra online

    <a href="http://viagraxzonline.com/">viagra</a>

    viagra ohne rezept

130 VelkWogue VelkWogue | E-mail | Web | 4. června 2017 v 4:32 | Reagovat

generic cialis from europe

      http://buycialisaonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisaonline.com/">buy cialis online</a>

    we recommend cialis costs

131 SergeyWogue SergeyWogue | E-mail | Web | 5. června 2017 v 9:19 | Reagovat

viagra causes change in vision

      http://buyviagraonlineaz.com/ - cheap viagra

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra</a>

    mg generic 50 viagra

132 IrishWogue IrishWogue | E-mail | Web | 5. června 2017 v 12:00 | Reagovat

cialis 5 mg best price

      http://buycialisko.com/ - buy generic cialis

    <a href="http://buycialisko.com/">cialis 20mg</a>

    existe el cialis generico

133 IannWogue IannWogue | E-mail | Web | 7. června 2017 v 12:44 | Reagovat

free sample viagra nz

      http://viagragenonline.com/ -  buy cheap viagra online

    <a href="http://viagragenonline.com/">cheap viagra</a>

    viagra online dogana

134 CoreWogue CoreWogue | E-mail | Web | 8. června 2017 v 4:27 | Reagovat

preis cialis c20

      http://buyacialisonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buyacialisonline.com/">cheap cialis</a>

    super cheap cialis in ca

135 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 8. června 2017 v 22:49 | Reagovat

Hi, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates, therefore where can i do it please assist.

136 AndrewWogue AndrewWogue | E-mail | Web | 9. června 2017 v 18:52 | Reagovat

income tax on unsecured loans

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - payday advance loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    paperless payday loans guaranteed

137 AndrewWogue AndrewWogue | E-mail | Web | 11. června 2017 v 2:09 | Reagovat

calculating a loan payment

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loans

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">no fax payday loans</a>

    payday loan in covington ky

138 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 15. června 2017 v 17:18 | Reagovat

Hi, Neat post. There's a problem with your website in internet explorer, would test this IE still is the market leader and a good portion of people will miss your great writing due to this problem.

139 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 17. června 2017 v 21:11 | Reagovat

If you are going for best contents like myself, simply go to see this site all

140 buy buy | E-mail | Web | 27. června 2017 v 14:00 | Reagovat

Every weekend i used to pay a visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, for the reason

141 payday payday | E-mail | Web | 28. června 2017 v 12:35 | Reagovat

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part

142 MaoisesWogue MaoisesWogue | E-mail | Web | 12. července 2017 v 19:19 | Reagovat

small personal loans houston tx

      http://paydayfastnowz.com/ -  pay day loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> payday express</a>

    cash loans in watsonville ca

143 cialis_generic cialis_generic | E-mail | Web | 15. července 2017 v 3:33 | Reagovat

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one? Thanks a lot!

144 online online | E-mail | Web | 19. července 2017 v 16:54 | Reagovat

Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

145 LiosWogue LiosWogue | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 1:57 | Reagovat

differenze cialis levitr

      http://genericialisasonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis in offert

146 cialis cialis | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 2:27 | Reagovat

what are some really good and popular websites for blogging? ?? .

147 RefolWogue RefolWogue | E-mail | Web | 5. srpna 2017 v 5:46 | Reagovat

price of viagra in agra

      http://buycheapviagralk.com/ -  generic viagra

    <a href="http://buycheapviagralk.com/">viagra</a>

    fda approved viagra women

148 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 7:13 | Reagovat

The principle isn't to artificially turn out to be effective,

149 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 17:46 | Reagovat

But a smiling visitor  here to share the love , btw  outstanding  layout.

150 viagra viagra | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 22:06 | Reagovat

nasa,  , harold hill

151 viagra viagra | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 0:26 | Reagovat

I do believe all of the ideas you've offered for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

152 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 10:54 | Reagovat

Hello! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good

153 viagra viagra | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 15:18 | Reagovat

Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

154 cialis cialis | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 4:42 | Reagovat

It'll also save a lot of cash and time for those on a restricted budget who

155 ValyaWogue ValyaWogue | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 18:32 | Reagovat

compra online cialis

      http://buycialisonlineji.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">cheap cialis</a>

    order cialis and levitra

156 GoerWogue GoerWogue | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 9:53 | Reagovat

instant loans with guarantor

      <a href=http://paydayloanonli.com/>faxless payday loan</a>

    <a href="http://paydayloanonli.com/">no fax payday loan</a>

    payday advance west palm beach fl

157 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 15:18 | Reagovat

50mg cialis for sale

      http://cheapcialisuik.com/ - buy cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    cialis recensioni

158 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 16:18 | Reagovat

i use it free cialis

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cheap cialis</a>

    cialis precio oficial espana

159 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 20:27 | Reagovat

cheapest cialis professional.

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cheap cialis</a>

    cialis utilisatio

160 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 22:56 | Reagovat

how to take cialis pills

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil generic cialis</a>

    100 mg brand cialis

161 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 1:46 | Reagovat

cialis one a da

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil generic cialis</a>

    cialis la india

162 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 3:19 | Reagovat

cialis generic

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">generic cialis</a>

    click here cialis attorneys

163 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 8:22 | Reagovat

things know cialis

      http://cheapcialisuik.com/ - generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    cialis philippines sulit

164 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 10:16 | Reagovat

generic cialis 20 mg uk

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis online</a>

    buy cialis sublingual online

165 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 14:57 | Reagovat

buy generic cialis in canada

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">online cialis</a>

    cialis 20 mg wikipedia

166 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 19:04 | Reagovat

100 mg brand cialis

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">generic cialis</a>

    cialis mexico over counter

167 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 22:12 | Reagovat

prix du cialis foru

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">buy cialis</a>

    cheap cialis paypal

168 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 0:50 | Reagovat

cialis once a day generic

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis online</a>

    only now mail order cialis

169 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 1:49 | Reagovat

pharmacie en ligne cialis uk

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil online</a>

    cialis de marque

170 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 5:08 | Reagovat

acquisto cialis prezz

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    about the socialist project

171 MoledWogue MoledWogue | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 5:15 | Reagovat

look here women cialis

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>cheap cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    cialis en vente en grece

172 faxing faxing | E-mail | Web | 2. září 2017 v 21:19 | Reagovat

You could certainly see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who arent afraid to say how they believe. Always follow your heart.

173 loans loans | E-mail | Web | 8. září 2017 v 5:02 | Reagovat

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging

174 for for | E-mail | Web | 12. září 2017 v 12:38 | Reagovat

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

175 cash cash | E-mail | Web | 12. září 2017 v 15:43 | Reagovat

Someone necessarily help to make seriously articles I'd state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Fantastic process!

176 payday payday | E-mail | Web | 19. září 2017 v 23:32 | Reagovat

obviously like your website but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless Ill definitely come back again.

177 cialis_price cialis_price | E-mail | Web | 4. října 2017 v 12:07 | Reagovat

My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

178 Darrellgob Darrellgob | E-mail | 12. října 2017 v 6:44 | Reagovat

test soft

179 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 12. října 2017 v 6:49 | Reagovat

I simply couldn't depart your site prior to suggesting that I actually loved the standard info an individual supply for your guests? Is going to be back regularly in order to inspect new posts.

180 Kevinpeark Kevinpeark | E-mail | 12. října 2017 v 10:46 | Reagovat

Lgwxivwpp
Недорого http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/ - кошельки женские burberry совместная покупка, Могу я купить <a href=http://www.1prikid.ru/koshelki-portmone/>кошельки женские</a> с кожи скaтa

181 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 15. října 2017 v 17:35 | Reagovat

Yeah bookmaking this wasn't a risky conclusion outstanding post!

182 cialis cialis | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:56 | Reagovat

Howdy! This article could not be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I'll send this information to him. Fairly certain he's going to have a good read. Thanks for sharing!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama