PSYCHOLOGIE - Učení

9. srpna 2006 v 13:41 | Mara |  Studium
Učení
- vliv zkušenosti na změny psychiky, které mají adaptivní funkci
- je komplementární s pamětí
- vštěpování si poznatků, nebo osvojování určitých činností cvičením
- osvojení si účelné změny v reagování na situaci
- podstatou učení je vytváření asociací mezi situacemi a reakcemi
- základní druhy učení: 1. jak se události ve vnějším světě spojují jedna s druhou
(klasické podmiňování)
2.jak chování ovlivňuje okolí ( mechanické podmiňování)
- podmiňování = mechanismus učení, podmínky, za kterých učení jako proces probíhá, podstatou tohoto procesu je vytváření asociací mezi podněty (S) a reakcemi(R)
- základní podmínky učení:
1. individuum musí byt motivováno
2. podněty z okolí musí být vnímány ve vztahu k vzniklému motivu
3. individuum musí vykazovat nějakou činnost
4. musí být při tom dosaženo nějakého cíle
- učení jako vytváření asociací S - R:
zpevnění motivace
S - R
činnost
- zpevnění (posílení)- 2 formy - odměna (kladné zpevnění)
trest (záporné zpevnění)
- vztah zpevnění a motivace - komplementární děje - odměny a tresty motivují
apetenční a averzní chování vůči objektům, se kterými byli asociovány - učení se apetencím a
averzím
- model učení: pokus - krysa - černý a bílý otvor - el. šok x potrava
- funkce učení = přizpůsobování se novým situacím tak, aby reakce individua byly účelné (dítě nesahá na kamna, když se spálí, vyhýbáme se setkání s nepříjemnými lidmi atd.)
- zákon efektu - naučení se nějaké reakci závisí na její asociaci s odměnou nebo trestem
- 2 varianty - odměna - reakce se v téže situaci opakuje (upevnění)
- trest - reakce se v téže situaci neopakuje (utlumení)
- podmiňování - vztah učení a motivace - motivace je předpokladem, aby určitý podnět vystupoval jako zpevnění
- některé podněty mají trvale zpevňující vliv (vyhýbání se bolesti), jiné vystupují jen za určitých podmínek (hlad) - vztah učení a paměti
- vztah učení a kognitivních procesů - učení je založené mimo jiné na vnímání a ve vývojově vyšších formách i na myšlení
- v procesu učení se prolínají a vzájemně ovlivňují všechny dílčí psychické funkce
- za podstatný mechanismus učení je považováno podmiňování (rozdíl podmínek, za nichž k učení dochází)
- z historického hlediska - 2 formy podmiňování
1. klasické podmiňování
- spojeno s experimenty I.P.Pavlova a jeho žáků - vypracování podmíněného reflexu u pokusných
- psů (světlo - potrava - slinění)
- učení se signálům, zpevnění následuje za podnětem
- jde o vegetativní reakce (reakce hladkého svalstva
2. operantní (instrumentální) podmiňování - experimenty E.L.Thorndika a B.F. Skinnera
- učení se uskutečňuje v důsledku vlastního chování (holub - terč - klovnutí - potrava)
- zpevnění následuje za reakcí, individuum se učí účelnému způsobu reagování, jehož funkcí je
uspokojení nějaké potřeby
- jde o behaviorální reakce
- vnitřní zpevnění - specificky lidská forma zpevnění - zpevnění sama sebe prostřednictvím vyšších emocí (stud, hrdost, atd.) - člověk nejedná vždy jen s ohledem na vnější odměny a tresty, ale je schopen produkovat i činnost, která není zvenčí odměněna nebo u níž hrozí, že bude dokonce z vnější potrestána
- druhy zpevnění: 1. přímá (bezprostřední)
2. zástupná ( pozorovaná u druhých osob, takže vyvolávají tendenci k
nápodobě chování, které vedlo k jejich dosažení)
3. sebezpevňování (vnitřní zpevnění založené na působení vývojově vyšších emocí např. hrdost)
- rozdíly v učení lidí a zvířat - mechanismy podmiňování jsou v podstatě tytéž, ale činitelé, kteří v nich vystupují mají u lidí specifický obsah (u člověka se uplatňují vyšší psychické funkce (např. pojmově logické myšlení), užití jazyka vede k jemnějšímu rozlišování podnětů, zvláště sociálních (něžnost, slabost) a tím i k větší diferenciaci reakcí
- generalizace je reakce na podobnost a diferenciace na různost; generalizace je reakce na stejné podněty, které mohou mít stejný význam, když tomu tak není, dochází k diferenciaci podobných podnětů, a tím i k tomu, že naučená reakce se spojuje jen se zpevňovaným podnětem, k rozšiřování generalizace může dojít, je-li některý z podobných podnětů, na které byla generalizace vypracována, odměněn
- generalizace popudů - přemístění reakce z jednoho popudu na druhý (např. jestliže někodo hodně jí a pije, může tak činit v důsledku sexuálního neuspokojení
- soustavné pravidelné zpevňování vede k přesycení, jehož důsledkem je vyhasínání původní reakce na zpevnění ( např. radosti na soustavné projevy pozornosti)
- u zvířat - množství zpevnění má větší vliv než kvalita zpevnění
- u člověka hraje kvalitazpevnění důležitou roli ( pro děti jsou například čokoládové bonbóny silnějším zpevněním než keksy)
- opožděné zpevňování - reakce, po který okamžitě následuje odměna jsou naučeny rychleji, než reakce odměňované opožděně (optimální čas je 1/2s - delší i kratší časové úseky spojení ztěžují) - toto platí spíše pro klasické podmiňování
- negativní zpevnění (tresty) - modifikaci chování podporují spíše odměny než tresty
Zvláštní vývojové formy učení
1. Vtiskání - velmi rychlé učení bez odměny, přísně omezené časem a zaměřením (housata vylíhnutá v izolaci reagují v kritických hodinách po vylíhnutí na podněty podobné instinktivnímu schématu rodiče - rodiče mohou zastupovat i mnohé relativně velké pohybující se předměty např. míč)
2. Habituace - podstatou tohoto jevu je vrozený útlum na opakující se podněty, které ztratily svůj původní biologický význam (příkladem je přivykání některých živočišných druhů na přítomnost lidí, přestože ta v nich původně vyvolávala strach a vyhýbání se), aby organismus přežil, musí potlačovat reakce na nevýznamné podněty
3. Asociativní učení - jeho základním typem je podmíněný reflex, kdy je vrozená reakce uvolňována nějakým novým podnětem, který se stává signálem zpevnění této reakce (organismus se připravuje na následující zpevnění, což umožňuje vyhnout se trestu ve formě bolestivého podnětu, nebezpečí atd.); druhým typem je operantní podmiňování (je to v podstatě typ učení "pokus X omyl")
4. Učení vhledem - "chápání vztahů", předpokládá užívání symbolů, u dospělého člověka je to samozřejmé, ale i u zvířat byly zjištěny reakce na určité symboly
5. Nápodoba -forma učení, která se objevuje u sociálně žijících živočichů (učení se usnadňuje, může- li jedinec pozorovat proces učení u ostatních)
6. Kanalizace - podmiňování trvá se zpevňováním, ale kanalizace je trvalá ( např. uspokojování hladu osobní preferencí některých jídel)
Specificky lidské formy učení
- jsou různě tříděné obvykle z praktických pedagogicko-psychologických hledisek
- představují kategorie vyjadřující dost vysokou úroveň abstrakce
- tři základní formy
1. Senzomotorické učení
- učení se pohybovým návykům, probíhají jako cvičení (výcvik, trénink) a
uplatňující se i při drezúře zvířat
- u člověka např. jízda na kole, hra na hudební nástroj a různé druhy sportovních a
pracovních činností
- uplatňuje se již v raném věku dítěte výcvikem základních hygienických návyků a
sebeobsluhy
- podstatou je osvojování pohybových struktur založených na vzájemné koordinaci
pohybů a koordinaci pohybů se senzorickými dojmy
- produktem jsou motorické návyky, které se třídí na obratnost (pohyby těla vůbec) a
zručnost (manuální činnosti), uplatňují se zde i kognitivní procesy (např. tenis vyžaduje
nejen pohybovou obratnost, ale i osvojení určitých taktických postupů)
- probíhá ve dvou etapách:
1. seznámení se s činností, která má být osvojena a s podmínkami jejího efektivního
vykonávání
2. procvičování činnosti v celku a určitých náročných složek zvlášť
2. Kognitivní učení
- týká se funkčního zdokonalování poznávací procesů, zejména myšlení, které probíhá
jako komplexní proces vytváření a zdokonalování kognitivních "map", tj. modelů situací,
a které tak umožňuje dokonalejší adaptaci, především řešení problémů
- kognitivní mapy se vytvářejí u zvířat, u člověka jsou rozšířené o očekávání budoucího
-osvojí-li si člověk určitý systém principů (vědění), osvojuje si i způsobilost řešit
problémy, které vyžadující vyšší formy myšlení
- klíčovým jevem je učení se pojmům
3. Sociální učení
- proces osvojování a využívání sociálních zkušeností
- jeho základem je klasické i operantní podmiňování, ale jeho specifickou formou je učení
na základě pozorování (observační učení)
- druhé osoby mohou vystupovat jako pozitivní i negativní modely pro vlastní chování
jedince (pozitivní příklad pro dosažení odměn, negativní příklad pro dosažení trestů)
- odtlumení - člověk se může zbavit určitých zábran, např. agresivního chování, pokud
u jiných lidí pozoruje, že jejich chování, pro které má sám vytvořenou zábranu, nevedlo
k trestu
- zástupné zpevňování - zpevňování pozorované u druhých lidí
- identifikace - ztotožnění se - především identifikace dítěte s rodičem
- má za následek napodobování předmětu identifikace (vzor)
Formy učení:
1. učení poznatkům - vědomosti
2. senzomotorickým činnostem - dovednosti, schopnosti
3. intelektuálním činnostem - řešení problému
4. sociálním interakcím - soc.chování a jednání
Druhy učení:
1. subhumání - nezáměrné,kvalitativně nižší
2. humání - zahrnuje všechny druhy učení + něco navíc, záleží a vůli
A. učení jednoduchým podmiňováním - podmíněný reflex, u zvířat, u malých dětí,
B. vyhasínání - když se nedostatečně opakuje
C. přivykání - odstraňování vrozeného reflexu
D. vytištění - schopnost učení a trvalého zapamatování
E. instrumentální učení - určitý pohyb je podmínkou dosažení cíle, předmět je nutný k uskuteční reakce
NEZÁMĚRNÉ
A. LATENTNÍ - něčemu se učíme a přitom poznáme i něco jiného
B. NÁPODOBOU - pozorováním okolí
C. DIFERENCIAĆNÍ - vybíráme si určité znaky
D. EXPLORAĆNÍ - učení prozkoumáváním
TRANSFÉR
- vliv dříve naučeného na nově naučené
a. specifický - jedná se o přenos dřívějšího učení na podobné situace, využití výsledků předchozího učení za situace, která je podobná
b. nespecifický - řešení určité skupiny problémů, které nejsou totožné nebo podobné
c. pozitivní - propojování disciplín
d. negativní - není dobré např.propojovat příbuzné jazyk najednou, něm. a ang.
SPECIFICKÉ DRUHY LIDSKÉHO UČENÍ
a) verbální učení - otázka osvojení jazyka
b) zpaměti
c) myšlenkové
d) sociální - součinnost lidí v procesu učení, spolupráce
e) vyučování a výchovné působení
TEORIE UČENÍ
 • Ebinghaus - základem učení je asociace
 • BHV - teorie pokusu a omylu, učení je mechanické a platí zákony odměny a trestu
 • Thorndike - operativní podmiňování, zákon cviku, posílení
 • periferní teo.učení - subj. BHV, otázka obrazu, plánu
 • centrální teo. učení - reflexologie - zkoumá podmíněný a nepodmíněný reflex
 • generalizace - stejná reakce na podobné podněty
 • diferenciace - rozeznatelné i malé odstíny a na ně reaguje
 • inhibice - vymizení reflexu při opakování stále stejných podnětů
 • gestalt - cetostní teorie, učíme se tím, že máme vhled do struktury situace
Lewin-čtyři základní druhy změn:
 • -změna kognitivních .struktur
 • -změna motivačního utváření vztahů
 • -vytváření volního řízení pohybu
 • -chování
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (230)
Zobrazit starší komentáře

201 TimothyDielo TimothyDielo | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 17:08 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: http://pagebin.com/6pd3u2CO

how can i make money with blogger and google adsense, how to make money online with your website, credit card transfer with no fee, malaysia online casino free signup bonus no deposit, free online casino slot games with bonus rounds no download, want to earn money from home in india, how can i make easy money, best credit card balance transfer deals australia
, load paypal with moneypak, how to make your own dj intro, best online casino games usa players, casino campione d'italia ristorante, real ways to make money from home canada, 007 casino royale online castellano, ways to make a lot of money online fast, legal online casino singapore, transfer of credit card balance deals, 30 clever ways to make money online msn, best online casino no deposit bonuses
, paypal transfers reddit, golden nugget casino bonus code, how to make legitimate money online in nigeria, how to make money fast in south africa pdf, sky vegas casino promo code, slots of vegas casino no deposit bonus codes 2015, casino roulette online free, legitimate ways to make extra money fast

202 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 23:46 | Reagovat

I am so grateful for your blog article.Really thank you! Fantastic.

203 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 2:24 | Reagovat

My spouse and I stumbled over here by a different internet address and thought I might check items out. I like what I see so i am just following you. Appear forward to checking out your web page again.

204 viagra viagra | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 19:06 | Reagovat

I really enjoy reading on this website, it holds great articles. Don't put too fine a point to your wit for fear it should get blunted. by Miguel de Cervantes.

205 cialis cialis | E-mail | Web | 31. ledna 2018 v 14:52 | Reagovat

I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.

206 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 1. února 2018 v 2:54 | Reagovat

Do you have a spam problem on this site I also am

207 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 1. února 2018 v 11:22 | Reagovat

on the other hand, you could find inexpensive features allow me to explain allow a topline model and you desire to create quilts just for your special Hermes Evelyne travelling bag include.

208 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 1. února 2018 v 11:23 | Reagovat

In My Bambino site you can find sso many interesting aspefts

209 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 6. února 2018 v 16:07 | Reagovat

I  conceive you have  remarked some very interesting points ,  regards  for the post.

210 cialis cialis | E-mail | Web | 21. února 2018 v 16:20 | Reagovat

You have an incredibly nice layout for your blog, i want it to utilize on my site also .

211 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 23. února 2018 v 15:36 | Reagovat

Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I'm also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

212 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 26. února 2018 v 14:06 | Reagovat

I just ought to tell you which you have written an exceptional and distinctive post that I really enjoyed reading. Im fascinated by how nicely you laid out your material and presented your views. Thank you.

213 cialis cialis | E-mail | Web | 6. března 2018 v 7:15 | Reagovat

Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thank you

214 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 16. května 2018 v 5:24 | Reagovat

Because here is a list of multiplayer games is that the leave was asked

215 sin sin | E-mail | Web | 2. června 2018 v 11:44 | Reagovat

Howdy! Would you mind if I share your weblog with my twitter group? Theres lots of people that I think would truly enjoy your content material. Please let me know. Thanks

216 sin sin | E-mail | Web | 4. června 2018 v 23:55 | Reagovat

I'm not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.

217 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 12. června 2018 v 16:32 | Reagovat

I usually do not drop a comment, but I read a few

218 viagra viagra | E-mail | Web | 13. června 2018 v 8:37 | Reagovat

i love your blog and i think its going to my favorite!!i love viagra and cialis too!

219 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 16. června 2018 v 7:36 | Reagovat

I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my day! Thanks again!

220 viagra viagra | E-mail | Web | 20. června 2018 v 10:55 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons available to you and enter combat against other player's dragons.

221 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 20. června 2018 v 22:28 | Reagovat

you are in reality a good webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you're doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a great process on this matter!

222 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | 20. června 2018 v 22:30 | Reagovat

erythromycin medication drug

223 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 27. června 2018 v 21:56 | Reagovat

I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

224 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | 29. června 2018 v 19:52 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is especially designed for the neighbors on

225 canadian_cialis canadian_cialis | E-mail | Web | 2. července 2018 v 10:19 | Reagovat

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

226 viagra viagra | E-mail | Web | 5. července 2018 v 18:52 | Reagovat

Heya im for the first time the following. I discovered this specific table as a consequence I to discover The item faithfully of use &amp the idea rallied round myself publicized lots. I am hoping to deliver a little back again furthermore foster further like so

227 viagra viagra | E-mail | Web | 18. července 2018 v 0:18 | Reagovat

Your goal is to breed all the different dragons available

228 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 28. července 2018 v 8:14 | Reagovat

Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. Id like to peer extra posts like this .

229 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 31. července 2018 v 13:03 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

230 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 10. srpna 2018 v 2:23 | Reagovat

I just like the helpful information you provide on your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I'm moderately certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama