PSYCHOLOGIE -Paměť

9. srpna 2006 v 12:59 | Mara |  Studium

Paměť

- uchovávání zkušeností a jejich (i neuvědomělá) intervence v našem duševním životě
- komplex vlastností a dějů, které se podílejí na vštěpování, uchovávání a vybavování
- zkušeností
- paměť v užším smyslu - schopnost vědomého vybavování zkušeností (paměť pro vědění)
- paměť v širším smyslu - zkušenosti, které jsme nabyli a které intervenují v našem životě, aniž si to uvědomujeme (paměť pro chování)
- paměť je fenomén propojený s komplexem dalších jevů, které se podílí na formování psychické činnosti
- paměť je dispoziční základnou učení a současně vyjadřuje i jeho produkt, zapamatované
- 3 fáze paměti: vštěpování, uchovávání a vybavování, za určitých podmínek si jedinec však může zapamatovat určitou zkušenost i spontánně a je schopen si ji později vybavit
- vědomé vybavování zapamatovaného - reproduktivní paměť(paměť pro vědění) - tento fenomén vystupuje jako vztah jevů zapomínání a zapamatování
Druhy paměti
paměť
druhová individuální (=každý svou vlastní zkušenost, liší se)
-fylogenetická(=zakódovány určité info svého druhu-sání,obranné
schopnosti)
reproduktivní empirická
(pro vědění) (pro psychiku vůbec)
úmyslná neúmyslná ultrakrátká krátkodobá dlouhodobá
(senzorická)
epizodická sémantická
ikonická verbální
podle smyslu doslovná
úmyslná=cíl udržet určitou informaci ve svém vědomí k tomuto účelu vynakládá úsilí (učení, vzorce)
neúmyslná=člověk si uchová info bez záměru
MECHANICKÁ - díky neustálému opakování
LOGICKÁ - díky logickým vazbám

Model paměti

Stimulus senzorický sklad 1.stimulus působící na receptory se transformuje do
1 2 4 vzorce nervových procesů, které se krátce uchovávají v
krátkodobá paměť dlouhodobá paměť senzor. skladu (ultrak. p.). 2. Informace, která má
3 5 přechodný význam je uchována (několik min.)
zapomenuté v krátkodobé p. 3. Nepotřebná inf. je zapomenuta.
5. Informace nemůže být odebrána z dlouhodobé 4. informace vstupuje z krátkodobé p. do dlouhodobé.
paměti, aniž by znovu nevstoupila do paměti krátkodobé.

Krátkodobá paměť

- je omezena uchováním určité informace, obvykle té, kterou okamžitě potřebujeme (např.
telefonní číslo ze seznamu si pamatujeme jen dokud ho nevytočíme, krátce nato je zapomeneme)
- informace se v mozku zakóduje ikonickou nebo verbální formou, vybavování z paměti je
pak procesem rekódování

Dlouhodobá paměť

- sklad informací resp. zkušenosti, které má bez vědomí člověka vliv na formování jeho
psychiky (např. člověk se stává agresivním aniž ví proč, měl totiž určité zkušenosti, které
ovlivňují utváření těchto charakteristik)
- nazývá se také pracovní paměť, protože je tvořena vyhledávacími a jinými "pracovními" procesy
- člověk je obvykle schopen si vybavit jen ty informace, se kterými trvale pracuje, které se opakují nebo byly emočně akcentovány
- jsou zde uchovávány i zážitky,které nebyly uvědomovány (podprahová percepce) a lze si je vybavit jen za určitých okolností (hypnóza), v dlouhodobé paměti je tedy i zapomenuté
- stává se, že si člověk nemůže určitou informaci vybavit, ale neznamená to, že se ztratila z paměti, jen nemůže být nalezena

Rozdíly krátkodobé a dlouhodobé paměti

Krátkodobá paměť
Dlouhodobá paměť
Doba podržení
Asi 10 s
Za určitých okolností celoživotně
Prožívaná stálost stop
prchavá
Ustálená
Kapacita
Asi 10 jednotek
Není známo, oceňovaná velikost uspořádání je 1 milion jednotek
Časový tlak při reprodukci
velký
Malý
Převládající organizace (způsob kódování)
Podle senzorických, zejména akustických znaků
Podle sémantických znaků

Pamětní stopa

- paměť je obvykle spojována s činností mozkové kůry a s určitými biochemickými faktory, které se při tom uplatňují, ale neexistuje jednotné fyziologické centrum paměti, nelze jednotným způsobem vysvětlit, co je fyziologickou podstatou paměti
- existuje i biochemický transfer paměti ( pokusy s krysami, které se bály tmy str.204 Encyklopedie)
- k fixaci zážitku do formy zkušenosti je zapotřebí určité doby, během níž se uskutečňuje organizace zapamatování (vštípení zkušeností) čerstvě vytvořené dočasné spoje jsou lehce zranitelné a pokud během této doby dojde k něčemu, co fixaci naruší, člověk si nevybaví co narušení předcházelo (např. řidič si nepamatuje co předcházelo těžké dopravní nehodě atd.)
- po uplynutí desítek minut až hodin po skončení učení jsou dočasné spoje natolik upevněny, že jim žádné zákroky nevadí

Sémantická paměť

- různé poznatky např., že podzim následuje po létě, ale také gramatická a další pravidla, fyzikální a jiné formulky, slova a je vyjadřující symboly, obecně vzato fakta
- obsahem sémantické paměti je vědění, které zahrnuje znalost významů osvojených pojmů, fakt pouček, principů, atd.
- poznatky se sdružují do "schémat", která reprezentují "integrovaný balík informací (např. "schéma restaurace " zahrnuje informace, že se tam podává jídlo a pití,že se spolu s jinými lidmi sedí u stolu atd.)
- paměť pro vědění tvoří sémantické sítě, které spojují sémantický element se všemi dalšími elementy, které mu významově přísluší
- reprodukce poznatku spočívá v cestování po sémantické síti
- podnětem pro vybavení určité sémantické struktury je vědomí vybavení určitého prvku této struktury
- tuto paměť používáme násobíme-li 3x4 nebo identifikujeme-li význam určitého pojmu
- elementy této paměti jsou tzv. chunks (angl. odřezky), v krátké době jsme schopni zapamatovat si 7+2 "chunks", a to nezávisle na tom, jsou-li tyto jednotky velké nebo malé, jednoduché nebo komplexní (např. sekvence 7 smysluprostých slabik obsahuje 7 "chunks", každá má být zapamatována zvlášť VED-RON-IK-DON-EM-ÁR-ÁD. Postřehne-li však někdo, že tato sekvence vyjadřuje smysluplnou větu VEDRO NIKDO NEMÁ RÁD - vzniká jediné "chunks", které se snadno zapamatuje.)

Epizodická paměť

- používáme ji, vzpomínáme-li, co jsme dělali o minulé dovolené
- obsahuje zprávy a události časově zakódované, vztahuje se obvykle k autobiografickým událostem

Zapamatování

- může být spontánní, nebo úmyslné (memorování, učení se něčemu nazpaměť, doslovné nebo podle smyslu)
- druhy zapamatování podle toho, co je zapamatováno:
- pohybové (např. tanec)
- slovně logické (zapamatování sémantického materiálu)
- emocionální (významná událost)
- názorné (množina obličejů nebo řada geom. figur apod.)
- uplatňuje se zde vliv motivace: člověk si zapamatuje především to, co má pro něj význam, co je spojeno s jeho motivy, s čím nějak zachází)
- to, co má význam, si pamatujeme lépe
- základní zákony zapamatování: člověk si může zapamatovat jen to, co
1. je vyčleněno vyvoláním orientační reakce
2. souvisí s jeho druhovou nebo individuální činností
3. vyvolává emocionální reakci (není mu tedy lhostejné)
- správné metody memorování:
1. učení se v celcích
2. aktivní zkoušení sebe sama
3. užití seskupování v rytmu
4. zaměření na význam s použitím představ a symbolů pro zachycení významu
5. mentální čilost a soustředěnost
6. důvěra ve vlastní schopnost naučit se věc nazpaměť
7. v některých případech používání memotechnických pouček, tj. sekundárních asociací
zapamatování/podmínky:
a) mít cíl, proč si to pamatovat
b) dobrý zdravotní stav
c) citové ladění v době zapamatování (optimistické ladění zabraňuje zapomínání)
d) správná organizace
e) memotechnické pomůcky
f) četnost opakování
- vliv porozumění na zapamatování - materiál, který má smysl se zapamatovává lépe
- organizace materiálu, který má být zapamatován - materiál je zapamatováván tím lépe, čím více je od počátku organizován ve smysluplný celek, tedy myšlenkově zpracován
- paměť je přirovnávána ke knihovně, v níž každá kniha znamená informaci a v níž jsou knihy více či méně systematicky uloženy, knihu nemůžeme najít, když je knihovna neuspořádaná
- úmyslné zapamatování je účinnější, než neúmyslné
- v úmyslném zapamatování se může uplatnit efekt přeučení, který se dostavuje poté, co jedinec, který si již určitou látku osvojil, se učí dále, jestliže se jedinec přeučuje, potřebuje k znovuzapamatování téhož materiálu již méně času
- transfer - účinek učení se jedné věci na učení se druhé (např. matematika - logika, košíková - házená)
- pamětní útlumy - retroaktivní (zpětné tlumení), proaktivní (vstřícné tlumení) - v učení se různým materiálům má být dodržován určitý časový odstup
- vliv vnějších činitelů na zapamatování - dostatek místa, času, bez rušivých podnětů
- vlastnosti učícího se jedince - psychický stav

Vybavování

- vystupuje ve dvou formách:
1. jako reprodukce - znovuvybavení toho, co bylo vnímáno
- rekonstrukce toho, co bylo zapamatováno, přičemž se uplatňují zákony transformace zapamatovaného v reprodukované ("přesné vybavení je výjimkou nikoliv pravidlem")
2. jako znovupoznání zapamatovaného - objekt je vnímán jako známý
- menší intenzita vštípení
- můžeme něco znovupoznat ještě dříve, než jsme schopni to jako představu reprodukovat ("něco mi to připomíná)

Zapomínání

- neznamená vymizení příslušné pamětní stopy, ale překrytí stopou aktuální
- člověk zapomíná to, co již nepotřebuje a uvolňuje tak místo pro vybavování aktuálně potřebných informací
- není funkcí času, ale nepoužívání toho, co bylo zapomenuto
- křivka zapomínání (H. Ebbinghaus - 1885) - nejvíce se zapomíná již bezprostředně po naučení (za 19 minut po naučení je zapomenuto 41,8% materiálu, za 24 hodin 66,3%)
90 --
80 --
množství zapamatovaného 70 --
v % 60 --
50 --
40 --
30 --
20 --
10
1 2 3 4 5 6 …. 31
dny
-zvláštním případem zapomínání je "vytěsňování" nepříjemných zážitků a s nimi spojených osob, jmen apod.
-základní faktory zapomínání - 1. "rozpad" nepoužívané pamětní stopy
2. interference nových zkušeností, odsouvání
nevýznamných významnými
TYPY PAMÉTI:
- paměť člověka je individuální, člověk upřednostňuje jeden typ
1. zraková - čl.si velice dobře pamatuje co viděl, fotografická paměť
2. sluchová
3. emocionální - pamatuje si zážitky, které na něj velmi citové zapůsobily, převážně u malých dětí
4. slovně-logický - zapamatování info, které jsou podávány ve slovní podobě a mají logickou souvislost
5. praktický - informace, které se mohl prověřit v praxi
6. pohybový
7. symbolický - tvář, barvy, znaky
PORUCHY PAMĚTI:
A) AMNÉZIE /mezera v paměti/
1. krátkodobá - vypadne asi 1 hodina z večera
2. dočasná - když někdo připomene
3. úplná - např.celé dětství
4. dlouhodobá - vypadne delší časový úsek
5. trvalá
6. částečná - např. co jsem prožila s otcem
B) HYPERMNÉZIE
-chorobné zveličování určitých vzpomínek
C) PARAMNÉZIE
- paměťové klamy
zvláštní propojení minulých zkušeností /pocit, že už jsem taky někdy byla/
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Nikol Nikol | 29. října 2006 v 8:54 | Reagovat

Možná jsem si nevšimla, ale podle mě ti tu chybí ultrakrátká paměť, která je hodně důležitá.

2 Mara Mara | 30. října 2006 v 17:12 | Reagovat

To je možné, výpisky rozhodně nejsou vyčerpávající, a ani to není účel.

3 Klop Klop | 3. ledna 2007 v 16:10 | Reagovat

diky moc mi to pomohlo delal sem vo tom referat

4 Kuba Kuba | E-mail | 5. ledna 2007 v 15:55 | Reagovat

Díky moc máš to přehledné a pěkně napsané našel jsem

tu spoustu věcí na zápočtovou seminárku

5 Mara Mara | 8. února 2007 v 10:46 | Reagovat

jsou to podklady pro státnici - není tam bohužel úplně vše, fakt mě těší, že to plní svůj účel - pomáhá a šetří čas : -))) přeji mnoho studijních úspěchů.

6 Pitr Pitr | 29. dubna 2007 v 18:19 | Reagovat

Je tu moc věcí, obohatil jsem tím svůj referát. Dík moc. Je to fakt super.

7 Myšpule Myšpule | 18. prosince 2007 v 18:15 | Reagovat

Dík je tu hafo věci pro mou zápočtovou prácičku, ještě jednou dík

8 Honza Čech Honza Čech | E-mail | Web | 17. ledna 2011 v 21:13 | Reagovat

Existuje možnost programu Memostation, který zabraňuje zapomínání včasným opakováním dle výpočtů křivky zapomínání. Vhodné pro vše co si potřebujete dlouhodobě zapamatovat.

9 lukkaas lukkaas | 30. května 2011 v 17:02 | Reagovat

super článek !

10 Margaret Hulijenová Margaret Hulijenová | 27. března 2012 v 13:18 | Reagovat

blost

11 Margaret Hulijenová Margaret Hulijenová | 27. března 2012 v 13:18 | Reagovat

krávovina

12 Margaret Hulijenová Margaret Hulijenová | 27. března 2012 v 13:18 | Reagovat

debilita

13 Margaret Hulijenová Margaret Hulijenová | 27. března 2012 v 13:19 | Reagovat

píčovina

14 ANONYMOUS ANONYMOUS | 27. března 2012 v 13:25 | Reagovat

Jsem ve skola jsem uveznen HELP ME ! PLEASE !

15 Veselé kurzy Veselé kurzy | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 14:39 | Reagovat

Super, velice inspirativní :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama