sociální politika ot.25

6. února 2006 v 19:19 | mara |  Studium
25. Stáří jako sociální událost
stárnutí jako biologický proces
stáří - přirozené, poslední období lidského života
- pozvolna se omezují (degenerují) funkce lidského organismu
- postupné snižování schopnosti pracovat a aktivně reagovat na vnější svět
3 hlavní období stáří:
presenilní
vlastní stárnutí 60-70 let - pozvolné změny vyžadující jisté přizpůsobení v pracovním výkonu
období stařecké nad 70 let - zaniká schopnost k systematické práci
stárnutí je proces značně individuální, složitý, probíhající u různých lidí různě
- podmíněný vlastnickými vztahy, úrovní industrializace, stupněm urbanizace, rozvojem sanitárně hygienických a léčebných zařízení (= společenští činitelé), osobní fyziologickou podstatou, individuálním zdravotně historickým profilem, obecnými přírodními činiteli (podnebí, národní zvyklosti ve stravě) atd.
Stárnutí jako biologický proces může probíhat:
a, přirozeně = fyziologický proces stárnutí
- změny orgánů a jejich funkcí
b, chorobně = patologický proces stárnutí
- vede ke ztrátě prac. schopnosti
- biologické stárnutí je provázeno jen velmi pozvolným omezováním prac. schopností následkem anatomických (zeslabování svalstva, křehkost kostí a obtížné srůstání) i funkčních (zeslabování až zánik zraku, sluchu) změn
stárnutí a nemoc
- onemocnění, kt. předcházejí stáří, často urychlují jeho průběh
- nemocnost spojená s prac. neschopností bývá zpravidla vyšší po 45. roce
- se zvyšováním věku se mění povaha onemocnění
- méně onemocnění náhlých (epidemického charakteru)
- více zdlouhavých onemocnění = delší působení záporných činitelů + chronické změny (např. revmatismus, cévní či srdeční nemoc)
- s vyšším věkem se prodlužuje průměrné trvání prac. neschopnosti
- klesá počet nových onemocnění
- mnoho onemocnění končí chronickými nevyléčitelnými změnami, kt. působí předčasné stárnutí a někdy i trvalé omezení prac. schopnosti (invaliditu)
Převážnou část starých lidí lze zařadit:
· podstatné zhoršení zdr. stavu rychle působící úplnou prac. neschopnost
· nepodstatně změněná, ale stále pozvolně klesající schopnost vykonávat dosavadní zaměstnání
· psychická únava životem, pomalá psych. reakce na životní těžkosti ® zmenšující se schopnost pokračovat v dosavadním zaměstnání + nechuť hledat nová zaměstnání a měnit kvalifikaci
- při řešení problémů stáří nevystačí společnost jen s invalidním důchodem a musí vytvořit zvláštní systém institucí pro zabezpečení starých lidí
stáří a pracovní schopnost
- stárnutí jako přirozený proces postupných nepříznivých změn v organismu nepříznivým způsobem ovlivňuje prac. schopnost člověka ® mění se prac. výkon
- někdy dojde ke změnám prac. metod - nemusí se stárnutí projevit na úrovni jejich prac. schopnosti
- vmoderních industrializovaných společnostech dochází k vnitropodnikové a mezipodnikové fluktuaci vyšších věkových skupin = odcházejí ze zaměstnání, kde se více uplatňuje síla a rychlost vložená do zaměstnání, kde se více uplatňuje zkušenost (nemají pružnost a schopnost adaptace na novou techniku X schematizace a rutina)
- vhodně zvolená prac. činnost je nevyčerpává, ale konzervuje jejich životní potenciál, brzdí proces stárnutí a přispívá k prodlužování aktivního života X úplná pasivita
- aktivní stáří se stává požadavkem lékařů v boji proti degenerativním procesům
stáří a potřeby lidí
- stáří modifikuje potřeby lidí
- mění se skladba stravy, požadavky na odívání a bydlení
- zvyšují se životní náklady o některé potřeby vyvolané vyšší nemocností a degenerativními procesy
čas a délka stáří
- proces stárnutí je historicky podmíněn
- prodlužování lidského života
- absolutní délka lidského života se za posledních 150 let v podstatě nezměnila, nepřibylo lidí, kt. se dožívají velmi vysokého věku
- došlo ke stárnutí obyvatelstva, neboť civilizační proces (rozvoj zdrav. péče, hygieny, technik) ovlivnil i věkovou strukturu obyvatelstva
- stále více lidí se dožívá vyššího věku ® přehodnocování systému soc. zabezpečení
věková struktura obyvatelstva = skladba obyvatelstva podle věkových skupin
- obyvatelstvo buď stárne - zvyšování podílu starších věkových skupin či snižování podílu mladších věkových skupin na celkovém počtu obyvatelstva - NEBO mládne
- hlavní činitelé určující věkové složení obyvatelstva: plodnost (fertilita), úmrtnost (mortalita), stěhování za prací (migrace), trvalé vystěhovalectví (emigrace)
- soudobé věkové složení obyvatelstva je výsledkem úrovně a tendencí v plodnosti a úmrtností v minulosti
- jestliže roste počet starých lidí v porovnání s aktivním obyvatelstvem, rostou i průběžné soc. náklady na jednoho aktivního občana a neroste-li dostatečně celkový HDP (hrubý domácí produkt), zvyšuje se i podíl společenských spotřebních fondů na HDP-ktu
ČR - prodlužování střední délky života snížením kojenecké a dětské úmrtnosti + stárnutí obyvatelstva stagnací porodnosti
- zvýšil se počet těch, kt. se dožívají stáří (úmrtí do 90 let)
společenští činitelé prodlužování lidského věku:
· stupeň civilizačního vývoje společnosti
· technická úroveň společnosti
· úroveň soc. infrastruktury
· ekonomické možnosti společnosti a životní úroveň lidí
· politické události (války, revoluce)
- délku věku zkracuje živ. prostředí, nemocnost, invalidizace...
- zavedením strojů do výroby docházelo k výraznému ochuzení pohybu X velké nároky na duš. kapacitu a pohotovost čl. (rozvoj techniky - PC atd.)
gerontologie - vědecký obor
Þ zkoumá spč. faktory stárnutí a následky tohoto jevu
- vytvářet vhodné prac. podmínky pro prevenci předčasného zestárnutí a pro aktivní stáří
povaha společenského zabezpečení
- zabezpečení starých lidí je společenským problémem
- otázka možnosti setrvat v prac. poměru nebo nalézt náhradní práci - záleží na spč. poměrech, na míře nezaměstnanosti atd. (snaha nahrazovat je jinými, především mladšími zaměstnanci, přiřazovat jim pomocné, nárazové či sezónní práce - méně kvalifikované a hůře placené)
- na jejich ochranu byly vydány státní i mezinárodní normy ® dosažení důchodového věku nesmí být pro zaměstnavatele důvodem k ukončení prac. poměru
- zabezpečení ve stáří je podmíněno dosažením důchodového věku (jedna z podmínek vzniku nároku na starobní důchod) - je stanovován společenskou dohodou (konvencí)
- v důchodovém zabezpečení se musí vycházet z hosp. a fin. možností redistribuce mezi generacemi v dané etapě spč. vývoje
- ideální by bylo stanovit důchodový věk individuálně podle tempa procesu stárnutí u každého jednotlivého pracovníka
X
věk odchodu do důchodu = skutečné zanechání výdělečné činnosti a přechod do společensky zabezpečení ekonom. nečinnosti
- rok 1999 byl vyhlášen rokem stáří
koncepce při stanovení důchodového věku
- starobní důchod lze pojímat jako:
A, dávku výsluhovou
- důraz klade na předcházející činnost (presumpce výsluhy)
- založena na jakési pomyslné nebo skutečné (pojistné) relaci mezi celoživotním dílem člověk a jeho nárokem na starobní důchod
- starobní důchod nahrazuje mzdu či příjem z výdělečné činnosti
- je přiměřený potřebě čl. jen tehdy, je-li přiměřený ztrátě, kt. občan utrpěl odchodem do důchodu
- právo, že jakmile dosáhne určitého věku, dostane přiměřené zabezpečení
- zákl. podmínky pro vznik nároku musí být předem známy a nesmí se příliš často měnit
- důchod je závislý na povaze předchozí činnosti
B, dávka sociální
- důraz klade na zbývající prac. schopnosti (presumpce invalidity)
- starobní důchod se poskytuje ve věku, kdy změny ve zdr. stavu způsobené stářím dosáhly takového stupně, že zpravidla působí invaliditu
- důchod je závislý na současných soc. potřebách a možnostech společnosti
zvýhodněné postavení žen
- výsledek emancipačních snah feministických hnutí
- ženy jsou výdělečně činné a zároveň plní funkci matky ® vyšší nároky ® možnost dřívějšího odchodu do důchodu
- otázka zda by nebylo lepší zvýhodňovat ženy v době, kdy souběžně pracují a starají se o děti a ne až v důchodu
- diferenciace důchodového věku žen podle počtu vychovaných dětí (dědictví totality)
- v EU se prosazuje rovnost mezi muži a ženami při odchodu do důchodu - rozdíly v důchodovém věku se považují za diskriminaci podle pohlaví
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama