sociální politika ot.18

6. února 2006 v 19:24 | mara |  Studium
Ot. č. 18 - Orgány sociální péče
MPSV
Krajský úřad
Obec
Obecní úřad s rozšířenou působností
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

-Odbor zajišťuje pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popř. jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, a nebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry.
- Pro orgány města připravuje stanoviska k otázkám sociálního zabezpečení, vypracovává odborné podklady pro jejich jednání a zabezpečuje plnění jejich usnesení. Odpovídá za hospodaření se svěřenými finančními prostředky, spolupracuje se státními orgány, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi, s jednotlivci a ostatními odbory městského úřadu.
- Na základě pověření zajišťuje výkon státní správy ve správním obvodu dle zvláštních předpisů.
Odbor je složen z těchto oddělení:
a)oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany,
b)oddělení péče o nezaměstnané,
c)oddělení péče o rodinu a děti,
d)oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí.
Mimo tato oddělení je vedoucímu odboru podřízen úsek ekonomiky a administrativy a kontrolor.

1.Oddělení péče o staré a zdravotně postižené občany

(1) Rozhoduje
a)o poskytování jednorázových peněžitých a věcných dávek,
b)o poskytování opakujících se peněžitých dávek, zejména příspěvku na dietní stravování, příspěvku při péči o blízkou osobu, a příspěvku, je-li jeho poskytování odůvodněno mimořádnými potřebami občana,
c)o poskytování příspěvku na rekreaci a lázeňskou péči,
d)o poskytování příspěvku na společné stravování,
e)o poskytování příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům,
f)o poskytování příspěvků na koupi, celkovou opravu a provoz motorového vozidla a na úhradu pojistného,
g)o poskytování příspěvků na úpravu motorového vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,
h)o poskytování příspěvků na úpravu bytu,
i)o přiznání mimořádných výhod,
j)o poskytování bezúročných půjček,
k)o poskytování pečovatelské služby a úhradě za ni,
l)o poskytování služeb ve středisku osobní hygieny, pedikérském středisku a prádelně pečovatelské služby .

(2)Napomáhá k zapojení starých a těžce zdravotně postižených občanů do kulturního a společenského života.
(3)Podílí se na řešení otázek bydlení starých a zdravotně postižených občanů.
(4)Zabezpečuje provoz klubů důchodců.
(5)Vydává souhlas u uzavření nájemní smlouvy u bytových jednotek v domech s pečovatelskou službou

2.Oddělení péče o nezaměstnané
Rozhoduje
a)o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, jejichž životní potřeby nejsou zabezpečeny příjmy z výdělečné činnosti nebo jinými příjmy, popř. dávkami a příslušný orgán jim nemůže zajistit vhodné zaměstnání,
b)o poskytování příspěvků a věcné pomoci občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech, nebo v nich žijí, a nemohou je překonat vlastním přičiněním.

3.Oddělení péče o rodinu a děti
Rozhoduje
a)o poskytování peněžitých a věcných dávek nezaopatřeným dětem, rodičům nezaopatřených dětí a těhotným ženám,
b)o poskytování služby sociální péče podle § 8a odst. 3 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,
c)o poskytování příspěvku na rekreaci dětí důchodce,
d)o poskytování příspěvku na výživu dítěte a dalších účelových a věcných dávek,
e)o poskytování bezúročných půjček.

4.Oddělení sociální prevence a sociálně-právní ochrany dětí
(1)Rozhoduje
a)o poskytování peněžitých, věcných dávek a bezúročných půjček společensky nepřizpůsobeným občanům,
b)o výchovných opatřeních,
c)o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů nebo pěstounů.

(2)Poskytuje pomoc při překonávání jejich obtížných životních poměrů.
(3)Zabezpečuje preventivní a poradenskou činnost.
(4)Sleduje výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
(5)Pečuje o děti vyžadující zvýšenou pozornost.
(6)Vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka.
(7)Zajišťuje činnost romského poradce.
(8)Na úseku prevence kriminality a drogových závislostí
a)sestavuje plán a rozpočet kapitoly bezpečnost a veřejný pořádek, sleduje a zodpovídá za čerpání rozpočtu, navrhuje změny rozpočtu,
b)kontroluje a zodpovídá za hospodárné vynakládání finančních prostředků, spolupracuje s finančním odborem MěÚ,
c)čtvrtletně vypracovává hodnocení čerpání rozpočtu, průběžně provádí kontrolu jednotlivých položek,
d)zajišťuje přípravu projektů prevence kriminality a drogových závislostí na Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky a další instituce, které se zabývají dotačními tituly,
e)zajišťuje realizaci schválených projektů,
f)ve spolupráci s výběrovou komisí zabezpečuje přípravu výběrových řízení na podpořené projekty,
g)provádí vyúčtování projektů,
h)provádí veškeré administrativní činnosti spojené s realizací projektů,
i)provádí kontrolu poskytování peněz a dohled na jejich účelovost,
j)úzce spolupracuje s institucemi státní správy, samosprávy, občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi zabývající se prevencí sociálně patologických jevů
k)spolupracuje s protidrogovou komisí, orgánem sociálně právní ochrany dětí a orgány projednávajícími přestupky,
l)zajišťuje provoz otevřených sportovišť,
m)zajišťuje analytickou činnost v oblasti prevence kriminality a drogových závislostí a předává je krajskému úřadu,
n)zajišťuje agendu evidence a výdeje tiskopisů pro lékařské předpisy podle zvláštních předpisů.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama